Wat is het Vitaliteitsakkoord?

Het Vitaliteitsakkoord is een akkoord van alle betrokken organisaties en gaat over sport, bewegen en preventie. In de regiegroep werken we samen aan de doelen en staan daarom sterker. We vinden het belangrijk dat we elkaar kennen en dat we elkaar weten te vinden. Het biedt ook de mogelijkheid om nieuw aanbod te ontwikkelen als blijkt dat in het huidige sport en beweegaanbod iets ontbreekt.

De rol van Montfoort Vitaal

Montfoort Vitaal is aanjager van het Vitaliteitsakkoord. Binnen de regiegroep vervullen wij de rollen van secretaris en voorzitter. Het Vitaliteitsakkoord bestaat landelijk uit een Sportakkoord en een Preventieakkoord. In onze gemeente hebben we ervoor gekozen om deze samen te voegen tot één Vitaliteitsakkoord. Op deze manier kunnen de expertises uit beide akkoorden elkaar versterken. De overall ambitie van het Vitaliteitsakkoord is:

Samen gezond bewegen. Iedereen doet mee!

Met plezier bewegen en een gezonde leefstijl van de inwoners van Montfoort en Linschoten staan centraal. Het Vitaliteitsakkoord is een hulpmiddel om dit te bereiken. We werken samen vanuit thema’s, doelstellingen en acties . Deze zijn gezamenlijk opgesteld en staan hieronder uitgewerkt:

Thema 1 Iedereen beweegt

Een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen. Dat is wat we willen en daar gaan we samen voor in de gemeente Montfoort.
Jong en oud, met en zonder beperking, prestatief en recreatief. Er is voor iedereen een passende plek om te bewegen. Sportaccommodaties en de openbare ruimte zijn toegankelijk en dagen uit om te bewegen.

In het kader van het thema “Iedereen beweegt” hebben we de volgende doelstellingen en acties geformuleerd:

A. Passend beweegaanbod voor iedereen

1. Nieuwkomers en inactieve inwoners stimuleren om te bewegen
2. Beweegaanbod voor de jongste jeugd (2 – 5 jaar)
3. Beweegaanbod voor senioren
4. Meer aandacht in het beweegaanbod voorinwoners met verminderde vitaliteit

B. Toegankelijke en uitdagende sportomgeving

1. Toegankelijkheid en uitdaging spelen een rol bij herinrichting van schoolpleinen en speelplekken
2. Meervoudig gebruik van sportvelden
3. Benutten van openbare ruimte
4. Combineren van sportieve en sociale functies

C. De jeugd leert goed bewegen

1. Aantal lessen bewegingsonderwijs voldoet aan de norm en is van goede kwaliteit
2. Inzetten op brede motorische ontwikkeling bij de jeugd
3. Extra aandacht voor signaleren en ontwikkelen van talenten
4. Stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen, buurtsportcoaches, scholen en kinderopvang

Thema 2 Vitale sportverenigingen

Het aanbod van onze sport- en beweegaanbieders is makkelijk vindbaar. Zij bieden een veilige en positieve sportcultuur.
Verenigingen zijn klaar voor de toekomst doordat ze samenwerken en over voldoende en bekwame vrijwilligers beschikken.

In het kader van het thema “Vitale sportverenigingen” hebben we de volgende doelstellingen en acties geformuleerd:

D. Gemakkelijk en vindbaar beweegaanbod

1. Financiële ondersteuningsmogelijkheden om te bewegen zijn beter toegankelijk en duidelijker zichtbaar
2. Ons online platform voor beweegaanbod, nieuws en vraag en aanbod uitbreiden en beter bekend maken
3. Laagdrempelige (kennis)uitwisseling tussen verenigingen
4. Ondersteuning aan beweegaanbieders met maatschappelijke stages en vrijwilligers

E. Vrijwilligers werken samen

1. Trainingen voor het werven en behouden van vrijwilligers
2. Actief inzetten op communicatie richting inwoners over vrijwilligerswerk
3. Vrijwilligers helpen verschillende verenigingen en organisaties
4. Vrijwilligerswerk laagdrempelig en toegankelijk houden voor inwoners

F. Positieve en veilige verenigingen

1. Verenigingen informeren over een positieve en veilige cultuur
2. Iedere vereniging heeft een vertrouwenspersoon in beeld
3. Alle vrijwilligers die met kwetsbare groepen of jeugd werken, hebben een VOG
4. VOG’s voor vrijwilligers gratis beschikbaar maken

Thema 3 Gezonde inwoners

We zetten actief in op positieve gezondheid. Daarbij is onze eerste
focus op jongeren gericht. We stimuleren een gezonde leefstijl door het terugdringen van overgewicht en het tegengaan van roken, alcohol– en drugsgebruik.

In het kader van het thema “Gezonde inwoners” hebben we de volgende doelstellingen en acties geformuleerd:

G. Jongeren stimuleren tot een gezonde leefstijl

1. Mentale en fysieke weerbaarheid verbeteren
2. Positief gedrag stimuleren met ‘rolmodellen’
3. Voorlichting over middelengebruik op scholen en verenigingen
4. Beweegaanbod voor jongeren die geen lid zijn van een vereniging

H. Matigen alcoholgebruik en stimuleren gezond gewicht

1. Onderzoek doen naar het terugdringen van overgewicht
2. Werken aan rookvrije sportaccommodaties en speelplekken
3. Thema-avonden voor opvoeders organiseren
4. Stimuleren dat ouderen veilig kunnen fietsen

Welke organisaties zijn aangesloten?

We werken binnen het Vitaliteitsakkoord samen met lokale organisaties. Een afvaardiging van betreffende lokale organisaties neemt de besluiten: de regiegroep. De regiegroep stelt het projecten programma vast, monitort de resultaten en bewaakt de voortgang van de uitvoering van het Vitaliteitsakkoord. Onderstaande organisaties zijn aangesloten bij de regiegroep:

Doe een aanvraag!

Lokale organisaties hebben de mogelijkheid om een aanvraag te doen. Ben je een lokale organisatie en heb je een goed idee wat past bij de thema’s van het Vitaliteitsakkoord en heb je hier budget voor nodig? Stuur dan je aanvraag op naar de regiegroep. Dit kan doormiddel van het invullen van onderstaand aanvraagformulier en deze op te sturen naar john@montfoortvitaal.nl.

Aanvraagformulier-Vitaliteitsakkoord-Montfoort-VitaalDownloaden